Uvjeti sudjelovanja

Mrežnom stranicom „Nagrađivanje mladih“ upravlja Mreža udruga Zagor.

Aktivnosti projekta i ova stranica namijenjeni su svim mladima između 15 i 30 godina (npr. mladima koji se školuju, traže posao, zaposleni su i svim drugim zainteresiranim mladima).

Sudjelovanje u projektu “Nagrada” i korištenje mrežne stranice “Nagrađivanje mladih” je besplatno.

Završetkom registracije korisnik/ca prihvaća sva Pravila i Uvjete sudjelovanja u projektu i mrežnoj stranici “Nagrađivanje mladih”.

Mreža udruga Zagor može u bilo kojem trenutku promijeniti pravila i uvjete o čemu će korisnik/ca biti obaviješten/a.

Kako možeš sudjelovati?

Za sudjelovanje potrebno je registrirati se na mrežnoj stranici “Nagrađivanje mladih2 i ispuniti potrebne podatke. Registracija se dovršava kad potencijalni korisnik/ca ispuni anketni upitnik.

Nakon ispunjavanja anketnog upitnika mogu se upisivati aktivnosti te skupljati bodovi koji se kasnije zamjenjuju za nagrade.

Unos aktivnosti i bodova

Korisnik/ca unosi aktivnost u jednu od pet kategorija (tematskih područja) za koju smatra da aktivnost pripada. Prilikom unosa aktivnosti, važno je da se navedu točni podaci o samoj aktivnosti: datum aktivnosti, naziv organizatora te drugi traženi podaci.

Korisnik/ca može unositi aktivnosti nakon što je završio s postupkom prijave te je primio poveznicu do korisničkog računa.

Sadržajna / tematska područja prikupljanja bodova

Korisnici/e mogu skupljati bodove u pet različitih tematskih područja. Korisnici/e sami odlučuju koliko će bodova prikupiti u svakom području ili se korisnik/ca može voditi brojem bodova koje je potrebno prikupiti u svakom području kako bi dobio željenu nagradu.

Tematska područja su:

Aktivni građanin (volontiranje i aktivno građanstvo)

„Aktivni građanin“ potiče mlade da volontiraju u udrugama ili drugim organizacijama te da postanu aktivni članovi društva kao volonteri/ke. Korisnik/ca za obavljeni posao nije primio nagradu  (u novcu, robi ili uslugama) ali mu organizator volontiranja u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) može nadoknaditi unaprijed ugovorene troškove (putne troškove i troškovi prehrane).

Bodovanje:

Tvoja aktivnost može trajati jedan ili više dana u mjesecu. Ako je tvoja aktivnost trajala jedan dan do 4 sata, za nju dobivaš 1 bod. Ako je tvoja aktivnost trajala jedan dan ali više od 4 sata, za nju dobivaš 2 boda.

Za višednevnu aktivnost aplikacija zbraja bodove prema trajanju aktivnosti i broju unesenih dana.

Moj projekt (realizacija vlastitih ideja i inicijativa)

„Moj projekt“ omogućuje mladima da svoje ideje i zamisli provedu u svojoj lokalnoj zajednici. Korisnik/ca može u provedbu svoje ideje uključiti i druge dionike, npr. može surađivati ​​s organizacijama civilnog društva ili javnim institucijama.

Projekti se boduju prema već definiranim kriterijima, koji su opisani u mrežnoj aplikaciji.

Bodovanje:

Projekt se ocjenjuje prema:

  • Vrsti aktivnosti:

1 bod za jednostavne aktivnosti, poput predavanja, radionica, koje su manje zahtjevne u smislu organizacije i provedbe.

3 boda za aktivnosti koje zahtijevaju višednevnu pripremu, a organizacijski su zahtjevnije i složenije.

5 bodova za aktivnosti koje zahtijevaju višednevnu ili višetjednu pripremu i vrlo su zahtjevne u smislu organizacije i provedbe. To također uključuje međunarodne projektne aktivnosti.

  • Broj uključenih mladih: 

1 bod ako u organizaciji i provedbi projekta sudjeluje do 3 mladih

3 boda ako u organizaciji i provedbi projekta sudjeluje od 4 do 10 mladih 

 5 bodova ako u organizaciji i provedbi projekta sudjeluje više od 10 mladih

  • Ciljane skupine projekta: 

1 bod ako su ciljna skupina djeca ili stariji

3 boda ako su ciljana skupina mladi, te na projektnoj aktivnosti sudjeluje do 10 mladih

5 bodova ako su ciljana skupina mladi, te na projektnoj aktivnosti sudjeluje više od 10 mladih

U kategoriji “Moj projekt” možeš dobiti najmanje 3 ili najviše 15 bodova. Mladi se računaju u dobi od 15 do 30 godina – možeš se školovati, studirati, tražiti posao, zaposliti se (ili si zaposlen).

Organizacija aktivnosti je prihvatljiva ukoliko nije dio redovite djelatnosti u organizaciji člana/članice koji ju organizira (nije prihvatljiva ukoliko član/ica neke organizacije redovito organizira na primjer radionice za korisnike/ce). To znači da za bodovanje aktivnost treba biti organizirana i osmišljena od strane tebe.

Moji interesi (neformalno obrazovanje, hobiji, kampovi, međunarodne razmjene ili osposobljavanje)

“Moji interesi” uključuju neformalno obrazovanje (predavanja, radionice, tečajeve,…), hobije, sudjelovanje u kampovima, međunarodne razmjene i treninge. Sve što nam proširuje vidike, sa čime stječemo nova znanja i vještine. Međutim, to ne uključuje: autoškolu, tečaj prve pomoći, aktivnosti koje provode školske (obrazovne) institucije.

Bodovanje:

Aktivnosti u kategoriji “Moji interesi” ocjenjuju se prema trajanju. Mogu biti jednodnevni ili višednevni. Za višednevne dane broje se i oni koji traju nekoliko dana zajedno i oni koji imaju aktivnosti fragmentirane u pojedinačne (odvojene) dane.

Ako tvoja upisana aktivnost traje jedan dan, dobit ćeš 2 boda.

Ako tvoja upisana aktivnost traje najmanje dva do četiri dana, dobit ćeš 7 bodova.

Ako tvoja upisana aktivnost traje najmanje 5 dana ili više, dobit ćeš 15 bodova.

Umreži se (druženje s mladima)

Korisnike/ce se potiče na druženje s vršnjacima, uspostavljanje i održavanje osobnih kontakata. Mreža udruga Zagor organizirat će redovite mjesečne sastanke mladih korisnika/ca u Centru za mlade KZŽ.

Bodovanje: 

Svaki put kada sudjeluješ na sastanku mladih u organizaciji Mreže udruga Zagor, dobit ćeš 2 boda.

Megafon (informiranje mladih o projektu)

Pomoću “Megafona” korisnici/e pomažu pri širenju informacija o programu/mrežnoj stranici “Nagrađivanje mladih” među svojim vršnjacima/kinjima i pružaju im priliku da se pridruže programu prikupljanja bodova za  nagrade.

Bodovanje:

Kada napraviš objavu na društvenoj mreži i označiš organizatora aktivnosti te koristiš hastag #nagradivanjemladih dobit ćeš 1 bod.

Za svaki tvoj članak koji napišeš a koji bude objavljen u medijima (lokalni ili regionalni medij) dobit ćeš 2 boda.

Potvrda prikupljenih bodova

Mreža udruga Zagor redovito provjerava prijave i potvrđuje unesene aktivnosti te ih ocjenjuje odgovarajućim brojem bodova. U slučaju pogrešno upisane aktivnosti, administrator će tražiti od korisnika/ca da ispravi ili dopuni svoju registriranu aktivnost ili pruži odgovarajuće dokaze da je sudjelovao u unesenoj aktivnosti. Ukoliko korisnik/ca ne ispravi unos ili je unesena aktivnost neprikladna, administrator ju može odbiti ili obrisati.

Nakon što administrator potvrdi aktivnosti u korisničkom profilu, automatski se osvježava broj prikupljenih bodova po tematskim područjima (kategorijama) te ukupni zbroj svih dotada prikupljenih bodova.

Zamjena prikupljenih bodova i korištenje nagrada

Potvrđeni bodovi mogu se u bilo kojem trenutku zamijeniti za nagrade. Broj nagrada je ograničen, a ako nagrada ponestane, bit će dostupne druge nagrade. Korisnik/ca mora sam pratiti koliko je nagrada dostupno te na vrijeme zamijeniti svoje bodove za željenu nagradu.

Na popisu nagrada korisnici/e mogu vidjeti koliko bodova vrijedi svaka nagrada, kao i na kojim područjima bodove treba prikupiti. Sistemom potičemo korisnike/ce da budu aktivni u raznim područjima, stječu različita iskustva, znanja i vještine koje će im koristiti dalje u životu.

Korisnik/ca osvaja nagradu tek nakon što zamijeni bodove. Može ju koristiti ovisno o vrsti nagrade:

  • Osvojena nagrada (ili potvrda o nagradi) mora se podići osobno i/ili putem maila u roku od 30 dana od dana osvajanja iste. Ako korisnik/ca ne podigne osvojenu nagradu u danom roku, smatra se da je nagrada iskorištena.
  • U slučaju grupne nagrade, kao što je organizirano putovanje, korisnik/ca mora osigurati da ima vremena i mogućnosti sudjelovati na dan korištenja ovog oblika nagrade i tako iskoristiti nagradu. U pravilu će datum korištenja grupne nagrade biti poznat barem mjesec dana unaprijed. Ako je korisnik/ca iskoristio svoje bodove i dobio grupnu nagradu, ali je odsutan na dan korištenja ove nagrade, smatra se da je korisnik/ca iskoristio tu nagradu.

Administrator “Nagrađivanja mladih” zadužen je da nadopunjuje nagrade na mrežnoj stranici, dok korisnik/ca mora pratiti broj nagrada za koju želi zamijeniti svoje bodove. Nagrade nestaju ili se njihov broj smanjuje kako ih mladi zamjenjuju za prikupljene bodove.

Korisnici/ce mogu svoje bodove zamijeniti za istu nagradu jednom ili više puta, ovisno o njezinoj dostupnosti.

Korisnik/ca ne može vratiti dobivenu nagradu te učiniti povrat bodova.

Nagrade može isključivo koristiti korisnik/ca koji ih je stekao, te one nisu prenosive na druge.

Anketni upitnik

Anketni upitnik se popunjava prilikom ulasku u aplikaciju te kada korisnik/ca prikupi 50 bodova.  Svrha anketnog upitnika je da korisnik/ca provjeri koliko je unaprijedio svoje vještine, znanja i vrijednosti tijekom vremena. Aplikacija automatski izrađuje analizu i šalje je korisniku/ci na e-adresu.

Sve dok korisnik/ca ne ispuni anketni upitnik bit će mu onemogućen ulazak u aktivnosti, dobivanje bodova i nagrada.

Provjera upisanih aktivnosti

Mreža udruga Zagor provjeravat će upisane aktivnosti i potvrditi iste. Ukoliko će biti potrebno, tražit će i dokaze da je korisnik/ca uistinu sudjelovao na aktivnosti koju je prijavio.