Mreža udruga Zagor

Mreža udruga Zagor

Zagor je udruga koja je osnovana 26.02.2007. godine kao rezultat inicijative udruga mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naime, od 2005. godine nekoliko udruga mladih koje djeluju na području županije prepoznale su potrebu za boljim predstavljanjem problema i programa mladih u javnosti, lobiranjem za potrebe mladih i promjenama u javnim politikama kao i izradom Županijskog programa za mlade koji će provoditi udruge i samouprava zajedničkim kapacitetima.

Misija

Aktiviranje, razvijanje i korištenje individualnih potencijala mladih u svrhu pronalaženja novih i efikasnih rješenja za društvene izazove. Razvijanje međusektorske suradnje radi jačanja kapaciteta udruge u razvoju programa i projekata i radi stvaranja boljeg okruženja za organizacije civilnog društva. Jačanje organizacija civilnog društva s ciljem jačanja lokalnih zajednica. 

Vizija

Poticanje, stvaranje i oblikovanje kreativnog razmišljanja i djelovanja u svrhu poboljšanja društvenog života u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Ciljevi

Ciljevi Mreže udruga Zagor:

 • Širenje kulture mladih i poticanje dijaloga među mladima u Hrvatskoj i svijetu;
 • Koordiniranje udruga iz Krapinsko-zagorske županije, povezivanje istih te stvaranje i provedba zajedničkih projekata te jačanje kapaciteta udruga, ne samo članica Zagora već i drugih organizacija civilnoga društva te pružanje potpore razvoju civilnom društvu;
 • Zalaganje za prava i interese mladih i drugih građana u Republici Hrvatskoj te za mir, slobodu i demokraciju kao temeljna načela razvoja ljudskog društva;
 • Zalaganje za partnerstvo između udruga iz Krapinsko-zagorske županije te međusektorsku suradnju;
 • Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije;
 • Poticanje razvoja volonterstva i aktivnog sudjelovanja u zajednici;
 • Poticanje socijalnog poduzetništva kao oblika samozapošljavanja, održivosti i samofinanciranja udruga;
 • Razvijanje civilnoga društva i lokalne zajednice;
 • Promicanje izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
 • Razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama
 • Promicanje i jačanje međusektorske suradnje i unutar sektorske suradnje
 • Osiguranje prilike mladim osobama za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Programi Zagora su:

Razvoj civilnog društva i međusektorska suradnja

Volonterski program VolontirAJMO

Centar za mlade

Aktivnosti na koje se mogu mladi i volonteri priključiti su volonterske akcije, predavanja, raidonice, večeri društvenih igara, interkulturalne aktivnosti, volonterski kampovi,…

Više informacija na http://www.zagor.info/